27 stycznia 2016

Cele, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny.

Otrzymane darowizny, wykazane w CIT-D za 2015 rok, zostały przeznaczone na realizację celów zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- działalność charytatywna,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Otrzymane darowizny zostały wykorzystane przede wszystkim jako wkład własny do realizacji projektu „Zdobywamy Razem Świat” – Program Aktywizacji Kulturowej i Rozwoju Intelektualnego Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

W ramach projektu organizujemy dla potrzebujących osób indywidualne korepetycje, pomoc psychologiczną, asystenturę środowiskową, wycieczki krajoznawcze i wyjazdy wypoczynkowe. Celem projektu jest wyrównywanie szans życiowych podopiecznych oraz ich rodzin.

26 stycznia 2016

Nauka odpowiedzialności


… czyli zajęcia wychowawcze  z asystentem środowiskowym :)


PROJEKT DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015 Styczniowa „Pomorska Solidarność”

W ramach pierwszego, noworocznego warsztatu szkoleniowego uczestnicy „Pomorskiej Solidarności” mieli okazję tworzyć kosztorysy do własnych, wymyślonych projektów. Ponadto wspólnie rozważaliśmy kwestie horyzontalne i sposoby realizacji celu programowego FIO dla przedstawionych pomysłów.
Zapraszamy na kolejne zajęcia w lutym :)
PROJEKT DOFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO 
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2015