Liderzy Fundacji. Statut
Misją Fundacji jest działalność obejmująca następujące obszary aktywności:

- rozwój edukacyjny i kulturowy dzieci i młodzieży z biednych i patologicznych rodzin
- pomoc prawna dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych
- udzielanie pomocy społecznej
- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, młodych dorosłych i niepełnosprawnych
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
- krzewienie zasad etyki biznesu


Cele Fundacji:

- zmniejszanie skutków wykluczenia społecznego 
- zmniejszanie problemów w nauce
- zwiększanie poziomu zaradności w codziennym życiu  
- zwiększanie kwalifikacji i aktywności zawodowej
- integracja społecznaSkład organów Fundacji

Zarząd Fundacji


Paulina Górnicka - Prezes ZarząduSzymon Kalisz - Wiceprezes Zarządu


Rada NadzorczaMec. Piotr Sławek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Radca Prawny, Kancelaria Prawnicza Nowakowski&SławekKrzysztof Wantuch - Członek Rady Nadzorczej, Menedżer Regionalny TNT

Tomasz Jurczenko- Członek Rady Nadzorczej, Doradca PodatkowyLiderzy Fundacji, Członkowie Zgromadzenia i Wolontariusze


Joanna Dean - Asystent PrezesaKamila Jankowska - Koordynator statutowy
Mateusz Nowacki - Koordynator działań społecznych
 Paweł Jarema - Specjalista ds. promocji w sieci
Kazimierz Król - montażysta, operator kamery, fotograf.
STATUT FUNDACJI „LICZY SIĘ KAŻDY Z NAS”
TEKST JEDNOLITY Z DNIA 12.05.2017 r.Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Liczy się każdy z nas”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Paulinę Mariannę Górnicką, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Ewertowską w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 33 w dniu 1 lipca 2011 roku.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia w województwie pomorskim.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu będzie podlegał ochronie prawnej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
a)        wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b)        pomoc osobom niepełnosprawnym i dotkniętym chorobami,
c)        upowszechnienie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
d)        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
e)        ochrona i promocja zdrowia,
f)         działalność oświatowa i wychowawcza,
g)        działalność kulturalna,
h)        ochrona środowiska,
i)          działalność dobroczynna,
j)          promocja i organizowanie wolontariatu,
k)        rozwój przedsiębiorczości.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a)        pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
b)        organizowanie obozów sportowych, rehabilitacyjnych i turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych i dotkniętych chorobami,
c)        wspieranie i organizowanie leczenia oraz rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
d)        organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, festiwali, festynów, konkursów z udziałem osób wykluczonych społecznie, dotkniętych chorobami i niepełnosprawnymi,
e)        ułatwianie integracji osób wykluczonych społecznie, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób wykluczonych,
f)         podejmowanie różnych działań mających na celu ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,
g)        wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których cele są zgodne z celami Fundacji,
h)        promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
i)          przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji,
j)          organizowanie kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, słabo wykształconych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, studentów bez doświadczenia zawodowego, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji i wyrównywanie szans na rynku pracy,
k)        wspieranie świetlic środowiskowych, centrum prac socjalnych, szkół i innych ośrodków społecznych,  zajmujących się organizacją czasu i wsparciem dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji i rozwoju osobistego,
l)          organizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających na celu rozwój osobisty, intelektualny i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
m)      promowanie zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
n)        działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
o)        organizacja poradnictwa prawnego,
p)        organizacja poradnictwa obywatelskiego,
q)        organizacja szkoleń dla obywateli, mających na celu wzrost kompetencji ułatwiających zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
r)         organizacja poradnictwa projektowego dla NGO,
s)         wsparcie w zarządzaniu dla organizacji non-profit.

2. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a)        działalność szkoleniowa, wydawnicza, edukacyjna, badawcza i dokumentacyjna, w szczególności organizacja kursów i szkoleń,
b)        działalność oświatowa i wychowawcza,
c)        działalność kulturalna, a w szczególności organizacja koncertów, występów, przedstawień teatralnych, imprez sportowych i edukacyjnych,
d)        świadczenie usług doradczych, a w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spółek osobowych i kapitałowych, organizacji pozarządowych, doradztwo finansowo-kredytowe, podatkowe, doradztwo w zakresie ZUS, PFRON, konsultacje prawne, doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
e)        pomoc w sporządzaniu wniosków na dotacje, biznesplanów, teaserów,
f)         pomoc w prowadzeniu księgowości firmy,
g)        działalność w zakresie rehabilitacji, w szczególności organizacja masaży leczniczych,
h)        organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
i)          sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez podopiecznych danej organizacji,
j)          sprzedaż przedmiotów darowizny,
k)        organizacja poradnictwa prawnego,
l)         organizacja poradnictwa obywatelskiego,
m)       organizacja szkoleń dla obywateli, mających na celu wzrost kompetencji ułatwiających zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
n)        działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
o)       organizacja poradnictwa prawnego,
p)        organizacja poradnictwa obywatelskiego,
q)        organizacja szkoleń dla obywateli, mających na celu wzrost kompetencji ułatwiających zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
r)         organizacja poradnictwa projektowego dla NGO,
s)        wsparcie w zarządzaniu dla organizacji non-profit i przedsiębiorstw prywatnych,
t)         działalność wspierająca prowadzenie działalności dobroczynnej lub gospodarczej, w tym działalność administracyjna,
u)        organizacja miejsc noclegowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
- współpracę z osobami prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci 250 książek popularno-naukowych o wartości 10 zł każda, w sumie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), wniesione przez Fundatora, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Książki zostaną spieniężone m.in. w ramach realizacji projektów edukacyjnych, finansowanych za pomocą podmiotów zewnętrznych - poprzez wydanie ich beneficjentom na podstawie kosztów na ten cel uwzględnionych w projekcie, sprzedaż w kościołach, sprzedaż wśród osób bliskich i znajomych członkom Fundacji.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)        darowizn, spadków, zapisów,
b)        dotacji i subwencji osób prawnych,
c)        dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
d)        dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e)        dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji,
f)         odsetek bankowych,
g)        dochodów z podnajmu nieruchomości i ruchomości.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe za pośrednictwem Oddziałów Fundacji i przekazywać na ich rzecz środki finansowe lub niefinansowe, które są niezbędne ro realizacji celów statutowych.


Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
a)        Fundator,
b)        Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
c)        Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”.

Fundator
§ 13
1. Do kompetencji Fundatora należy:
- określanie kierunków i planów działalności statutowej Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
- wyraża zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy,
- w uzasadnionych przypadkach, określanie wynagrodzenia Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
- powoływanie i likwidowanie oddziałów Fundacji,
- powoływanie pełnomocników.
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień na wniosek pozostałych organów Fundacji bądź samodzielnie.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze postanowienia na czas nieoznaczony.
2. Powołując Zarząd, Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
3. Członkiem Zarządu, w tym Prezesem, może być Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)        złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b)        utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)        śmierci członka Zarządu.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do reprezentacji Fundacji, w szczególności w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, otwierania rachunków bankowych, przekazywania darowizn, podpisywania umów wszelkiego rodzaju w których stronną jest Fundacja, uprawniony jest jedynie Prezes Zarządu.
3. Wiceprezes jest uprawniony jedynie do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji, w której drugą stroną jest sam Prezes Zarządu występujący jako osoba fizyczna.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Fundacji, obejmującej nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji, w której drugą stroną jest sam Prezes Zarządu występujący jako osoba fizyczna, uprawniony jest jedynie pełnomocnik powołany i ustanowiony przez Fundatora na podstawie pisemnego oświadczenia woli.
Pełnomocnikiem może być także każdy z Członków Rady Nadzorczej, występujący samodzielnie.

§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, informując o nim wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością osób, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 17 OŚWIADCZENIA WOLI
1.               Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może jedynie Prezes Zarządu.
2.               W sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz do podpisywania umów, w których drugą ze stron jest Prezes Zarządu występujący jako osoba fizyczna, uprawniony jest Wiceprezes Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony i powołany przez Fundatora na podstawie pisemnego oświadczenia woli.

§ 18
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę.
2. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Fundator.
3. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem zarządu, to umowę o pracę zawiera z nim Prezes Zarządu Fundacji.
4. W przypadku, gdy Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu, osobą upoważnioną do reprezentacji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z Prezesem Zarządu jest Wiceprezes Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Fundatora.

Rada Nadzorcza
§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
a)        dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
b)        utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)        śmierci członka.

§ 20
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
a)        ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
b)        zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
c)        udzielanie Zarządowi absolutorium,
d)        nadzorowanie pracy Członków Zarządu Fundacji, będących pracownikami Fundacji, zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną. Rada Nadzorcza pełni funkcję „Przełożonego” dla Członków Zarządu zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną.
3. Rada nadzorcza jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
4. Członkowie Rady Nadzorczej:
a)        nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)        nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)        mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§ 21
1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Obrady Rady Nadzorczej odbywają się na wniosek Fundatora w ramach posiedzenia Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział V. Oddziały Fundacji
§ 22
1.        Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja „Liczy się każdy z nas” może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Oddziały będą zakładane w dwóch formach:
a)        Oddziały z osobowością prawną
b)        Oddziały bez osobowości prawnej
3.    Zasady tworzenia
a)        Oddziały z osobowością prawną – będą powoływane w oparciu o Uchwałę Fundatora, Regulamin Oddziału oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS na podstawie statutu Fundacji „Liczy się każdy z nas”, będącej jednostką macierzystą.
b)        Oddziały bez osobowości prawnej - będą powoływane w oparciu o Uchwałę Fundatora oraz Regulamin Oddziału.
3.1. W uchwale o powołaniu oddziału Fundator Oddziału wyznacza siedzibę oddziału oraz wskazuje nazwę oddziału.
4.        Struktura organizacyjna oddziałów
4.1. Organami Oddziału Fundacji są:
a. Fundator Oddziału,
b. Zarząd Oddziału Fundacji, zwany dalej „Zarządem Oddziału”.
4.2. Fundator Oddziału
4.2.1. Fundatorem Oddziału Fundacji jest Fundacja „Liczy się każdy z nas” z siedzibą w Gdyni, KRS 0000392300, występująca w strukturze jako jednostka macierzysta.
4.2.2. Oddziały będą rejestrowane w KRS przez Fundację „Liczy się każdy z nas” pełniącą funkcję jednostki macierzystej.
4.2.3. W okresie posiadania przez jednostkę macierzystą tj. Fundację „Liczy się każdy z nas” statusu OPP, oddziały będą rejestrowane przez jednostkę macierzystą jako przez Organizację Pożytku Publicznego.
4.2.4. Do kompetencji Fundatora Oddziału należy:
- określanie kierunków i planów działalności statutowej Oddziału Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału  oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
- wyraża zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd Oddziału stosunku pracy,
- określanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału oraz innych członków Zarządu Oddziału za wykonywanie czynności na rzecz Oddziału Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziału Fundacji,
- powoływanie i likwidowanie Oddziałów Fundacji.
4.2.5. Fundator Oddziału podejmuje swoje decyzje w formie uchwał na wniosek organów Oddziału Fundacji bądź samodzielnie.
4.3. Zarząd Oddziału
4.3.1. Zarząd Oddziału Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora Oddziału w drodze uchwały na czas nieoznaczony.
4.3.2. Powołując Zarząd Oddziału, Fundator Oddziału wskazuje Prezesa Zarządu Oddziału.
4.3.3. Członkiem Zarządu Oddziału, w tym Prezesem Oddziału, może być każdy z członków zarządu jednostki macierzystej, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
4.4. Członkostwo w Zarządzie Oddziału ustaje na skutek:
a)               złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora Oddziału,
b)               utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)                śmierci członka Zarządu Oddziału.
4.5. Członkiem Zarządu Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.6. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4.7. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4.8. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału, informując o nim wszystkich członków Zarządu Oddziału.
4.9. Zarząd Oddziału podejmuje decyzje zwykłą większością osób, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
4.10. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału Fundacji, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych, obejmujących jedynie zaciąganie kredytów i pożyczek, otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym wykonywania przelewów i przekazywania darowizn, składać może każdy z Członków Zarządu Oddziału samodzielnie.
4.11. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, obejmujących jedynie zaciąganie kredytów i pożyczek, otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym wykonywania przelewów i przekazywania darowizn oświadczenia woli w imieniu Oddziału Fundacji składać może jedynie Prezes Zarządu Oddziału.
4.12. Członkowie Zarządu Oddziału mogą być zatrudniani w Oddziale Fundacji na podstawie umowy o pracę.
4.13. Wszelkie umowy z członkami Zarządu Oddziału zawiera Fundator Oddziału.

§ 23
1.  Dochody Oddziału Fundacji mogą pochodzić z:
a)        darowizn, spadków, zapisów,
b)        dotacji i subwencji osób prawnych,
c)        dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
d)        dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e)        dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji,
f)         odsetek bankowych.
1.1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Oddział Fundacji jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
2. Oddział Fundacji odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3.        Dokumenty organizacyjne
a)        Nadrzędnym dokumentem funkcjonowania Oddziału Fundacji jest Uchwała Fundatora Oddziału.
b)        W zakresie nieuregulowanym Uchwałą Fundatora Oddziału, Oddział Fundacji działa w oparciu o Statut Fundacji, będącej jednostką macierzystą.
c)        Dodatkowym dokumentem określającym zasady pracy Oddziału Fundacji jest Regulamin Oddziału Fundacji, który tworzy Zarząd Oddziału i akceptuje Fundator Oddziału. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie pisemnej w postaci pisemnego oświadczenia woli Fundatora Oddziału.
4. Nadzór nad Oddziałami Fundacji sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.
5. Czas trwania Oddziałów Fundacji jest nieoznaczony, o ile Fundator Oddziału w uchwale nie postanowi inaczej.
6. Oddział Fundacji używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Oddziału Fundacji.
7.        Fundacja będąca jednostką macierzystą wraz z Oddziałami Fundacji tworzy Grupę Federacyjną.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe
§ 24
Statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25
Statut Fundacji może zostać zmieniony na podstawie pisemnego oświadczenia woli Fundatora.

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.
3. W przypadku śmierci Fundatora Fundacją kieruje Prezes Zarządu.
4.. W przypadku śmierci Fundatora, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Fundacją kieruje Wiceprezes Zarządu.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po rozwiązaniu Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§ 27
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd.
2. Naniesione zmiany przez Fundatora obowiązują od dnia 12 maja 2017 r.

Gdynia, 12 maja 2017 r.