Liderzy Fundacji. Statut
Misją Fundacji jest działalność obejmująca następujące obszary aktywności:

- rozwój edukacyjny i kulturowy dzieci i młodzieży z biednych i patologicznych rodzin
- pomoc prawna dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych
- udzielanie pomocy społecznej
- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, młodych dorosłych i niepełnosprawnych
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
- krzewienie zasad etyki biznesu


Cele Fundacji:

- zmniejszanie skutków wykluczenia społecznego 
- zmniejszanie problemów w nauce
- zwiększanie poziomu zaradności w codziennym życiu  
- zwiększanie kwalifikacji i aktywności zawodowej
- integracja społecznaSkład Fundacji

Fundator


Paulina GórnickaZarząd Fundacji

Szymon Kalisz


Rada NadzorczaMec. Piotr Sławek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Radca Prawny, Kancelaria Prawnicza Nowakowski&SławekKrzysztof Wantuch - Członek Rady Nadzorczej, Menedżer Regionalny TNT

Tomasz Jurczenko- Członek Rady Nadzorczej, Doradca PodatkowyLiderzy Fundacji, Członkowie Zgromadzenia i Wolontariusze


Joanna Dean - Asystent PrezesaKamila Jankowska - Koordynator statutowy
Mateusz Nowacki - Koordynator działań społecznych
 Paweł Jarema - Specjalista ds. promocji w sieci
Kazimierz Król - montażysta, operator kamery, fotograf.

STATUT FUNDACJI „LICZY SIĘ KAŻDY Z NAS”
TEKST JEDNOLITY Z DNIA 22.10.2018 r.Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Liczy się każdy z nas”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Paulinę Mariannę Górnicką, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Ewertowską w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 33 w dniu 1 lipca 2011 roku.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia w województwie pomorskim.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu będzie podlegał ochronie prawnej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
a)      organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
b)      rozwój przedsiębiorczości,
c)       wspieranie rozwoju turystyki,
d)      upowszechnienie krajoznawstwa,
e)      działalność dobroczynna, 
f)       promocja i organizowanie wolontariatu,
g)      wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
h)      pomoc osobom niepełnosprawnym i dotkniętym chorobami,
i)        działalność oświatowa i wychowawcza,
j)        działalność kulturalna.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
1.       Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a)      wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których cele są zgodne z celami Fundacji,
b)      promowanie i organizowanie wolontariatu,
c)       działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
d)      organizacja poradnictwa prawnego, finansowego, podatkowego, rachunkowego,
e)      organizacja poradnictwa obywatelskiego,
f)       organizacja szkoleń dla obywateli, mających na celu wzrost kompetencji ułatwiających zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
g)      świadczenie usług doradczych, a w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, doradztwo finansowo-kredytowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, doradztwo w zakresie ZUS, PFRON, doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzenie księgowości dla NGO,
h)      organizacja poradnictwa projektowego dla NGO,
i)        wsparcie w zarządzaniu i administrowaniu dla organizacji non-profit,
j)        pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
k)      organizowanie wydarzeń kulturalnych,
l)        organizowanie kursów i szkoleń, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji i wyrównywanie szans na rynku pracy,
m)    wspieranie świetlic środowiskowych, centrum prac socjalnych, szkół i innych ośrodków społecznych, zajmujących się organizacją czasu i wsparciem dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji i rozwoju osobistego,
n)      organizowanie warsztatów mających na celu rozwój osobisty, intelektualny i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.


2. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a)      organizacja miejsc noclegowych,
b)  działalność szkoleniowa, wydawnicza, edukacyjna, badawcza i dokumentacyjna, w szczególności organizacja kursów i szkoleń,
c)       działalność oświatowa i wychowawcza,
d)      działalność kulturalna, a w szczególności organizacja koncertów, występów, przedstawień teatralnych, imprez sportowych i edukacyjnych,
e)   świadczenie usług doradczych, a w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, doradztwo finansowo-kredytowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, doradztwo w zakresie ZUS, PFRON, doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzenie księgowości dla NGO,
f)       pomoc w sporządzaniu wniosków na dotacje, biznesplanów, teaserów,
g)      pomoc w prowadzeniu księgowości firmy lub organizacji pozarządowej,
h)      organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych,
i)        sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez podopiecznych danej organizacji,
j)        sprzedaż przedmiotów darowizny,
k)      organizacja poradnictwa obywatelskiego,
l)         organizacja szkoleń dla obywateli, mających na celu wzrost kompetencji ułatwiających zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
m)    działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
n)      organizacja poradnictwa obywatelskiego,
o)      organizacja szkoleń dla obywateli, mających na celu wzrost kompetencji ułatwiających zaangażowanie w lokalne życie społeczne,
p)      organizacja poradnictwa projektowego dla NGO,
q)      wsparcie w zarządzaniu dla organizacji non-profit i przedsiębiorstw prywatnych,
r)       działalność wspierająca prowadzenie działalności dobroczynnej lub gospodarczej, w tym działalność administracyjna.


3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
- współpracę z osobami prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci 250 książek popularno-naukowych o wartości 10 zł każda, w sumie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), wniesione przez Fundatora, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Książki zostaną spieniężone m.in. w ramach realizacji projektów edukacyjnych, finansowanych za pomocą podmiotów zewnętrznych - poprzez wydanie ich beneficjentom na podstawie kosztów na ten cel uwzględnionych w projekcie, sprzedaż w kościołach, sprzedaż wśród osób bliskich i znajomych członkom Fundacji.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)         darowizn, spadków, zapisów,
b)        dotacji i subwencji osób prawnych,
c)         dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
d)        dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e)        dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji,
f)          odsetek bankowych,
g)         dochodów z podnajmu nieruchomości i ruchomości,
h)        dochodów ze świadczenia usług odpłatnych.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.


Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
a)        Fundator,
b)        Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
c)         Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”.

Fundator
§ 13
1. Do kompetencji Fundatora należy:
- określanie kierunków i planów działalności statutowej Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
- wyraża zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy,
- w uzasadnionych przypadkach, określanie wynagrodzenia Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
- powoływanie i likwidowanie oddziałów Fundacji,
- powoływanie pełnomocników.
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych oświadczeń woli na wniosek pozostałych organów Fundacji bądź samodzielnie.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze postanowienia na czas nieoznaczony.
2. Powołując Zarząd, Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
3. Członkiem Zarządu, w tym Prezesem, może być Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)         złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b)        utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)         śmierci członka Zarządu.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do reprezentacji Fundacji, w szczególności w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, otwierania rachunków bankowych, przekazywania darowizn, podpisywania umów wszelkiego rodzaju w których stronną jest Fundacja, uprawniony jest jedynie Prezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za rachunkowość organizacji przed organami władzy skarbowej.
4. Prezes Zarządu może prowadzić samodzielnie rachunkowość Fundacji jako główny księgowy i osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych jeśli posiada odpowiednie kompetencje lub może powołać do prowadzenia rachunkowości osobę trzecią lub podmiot zewnętrzny.
5. Wiceprezes jest uprawniony do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji, w której drugą stroną jest sam Prezes Zarządu występujący jako osoba fizyczna.
6. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji Fundacji, obejmującej nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji, w której drugą stroną jest sam Prezes Zarządu występujący jako osoba fizyczna, uprawniony jest jedynie pełnomocnik powołany i ustanowiony przez Fundatora na podstawie pisemnego oświadczenia woli.
Pełnomocnikiem może być także każdy z Członków Rady Nadzorczej, występujący samodzielnie.

§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, informując o nim wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością osób, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 17 OŚWIADCZENIA WOLI
1.                  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może jedynie Prezes Zarządu.
2.                  W sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz do podpisywania umów, w których drugą ze stron jest Prezes Zarządu występujący jako osoba fizyczna, uprawniony jest Wiceprezes Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony i powołany przez Fundatora na podstawie pisemnego oświadczenia woli.

§ 18
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę.
2. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Fundator.
3. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem zarządu, to umowę o pracę zawiera z nim Prezes Zarządu Fundacji.
4. W przypadku, gdy Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu, osobą upoważnioną do reprezentacji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z Prezesem Zarządu jest Wiceprezes Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Fundatora.Rada Nadzorcza
§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
a)        dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
b)        utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)         śmierci członka.

§ 20
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, opiniującym i doradczym dla Fundacji.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
a)         ocena zgodności prowadzonych działań i realizowanych celów z zapisami statutowymi,
b)        ocena prawidłowości i zasadności wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, w szczególności dokonywanych wydatków poprzez przegląd faktur,
c)         ocena racjonalności ponoszonych kosztów,
d)        kontrola regulacji zobowiązań, w szczególności podatkowych i ubezpieczeniowych,
e)        nadzorowanie stosunków pracy osób zatrudnionych w Fundacji, kontrola zawartych umów o pracę lub umów cywilno – prawnych.
3. Rada nadzorcza jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
4. Członkowie Rady Nadzorczej:
a)        nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b)        nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)         mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni§ 21
1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Obrady Rady Nadzorczej odbywają się na wniosek Fundatora lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wysyłany drogą mailową.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać czynności kontrolne na jednym wspólnym posiedzeniu kontrolnym lub indywidualnie, każdy w odrębnym terminie.
4. Rada Nadzorcza wydaje opinię z przeprowadzonej kontroli w formie Raportu z Kontroli Wewnętrznej.
5. Termin posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Rozdział V. Oddziały Fundacji
§ 22
1.         Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja „Liczy się każdy z nas” może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Oddziały będą zakładane w dwóch formach:
a)        Oddziały z osobowością prawną
b)        Oddziały bez osobowości prawnej
3.    Zasady tworzenia
a)        Oddziały z osobowością prawną – będą powoływane w oparciu o Uchwałę Fundatora, Regulamin Oddziału oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS na podstawie statutu Fundacji „Liczy się każdy z nas”, będącej jednostką macierzystą.
b)        Oddziały bez osobowości prawnej - będą powoływane w oparciu o Uchwałę Fundatora oraz Regulamin Oddziału.
3.1. W uchwale o powołaniu oddziału Fundator Oddziału wyznacza siedzibę oddziału oraz wskazuje nazwę oddziału.
4.         Struktura organizacyjna oddziałów
4.1. Organami Oddziału Fundacji są:
a. Fundator Oddziału,
b. Zarząd Oddziału Fundacji, zwany dalej „Zarządem Oddziału”.
4.2. Fundator Oddziału
4.2.1. Fundatorem Oddziału Fundacji jest Fundacja „Liczy się każdy z nas” z siedzibą w Gdyni, KRS 0000392300, występująca w strukturze jako jednostka macierzysta.
4.2.2. Oddziały będą rejestrowane w KRS przez Fundację „Liczy się każdy z nas” pełniącą funkcję jednostki macierzystej.
4.2.3. W okresie posiadania przez jednostkę macierzystą tj. Fundację „Liczy się każdy z nas” statusu OPP, oddziały będą rejestrowane przez jednostkę macierzystą jako przez Organizację Pożytku Publicznego.
4.2.4. Do kompetencji Fundatora Oddziału należy:
- określanie kierunków i planów działalności statutowej Oddziału Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału  oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,
- wyraża zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd Oddziału stosunku pracy,
- określanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału oraz innych członków Zarządu Oddziału za wykonywanie czynności na rzecz Oddziału Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziału Fundacji,
- powoływanie i likwidowanie Oddziałów Fundacji.
4.2.5. Fundator Oddziału podejmuje swoje decyzje w formie uchwał na wniosek organów Oddziału Fundacji bądź samodzielnie.
4.3. Zarząd Oddziału
4.3.1. Zarząd Oddziału Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora Oddziału w drodze uchwały na czas nieoznaczony.
4.3.2. Powołując Zarząd Oddziału, Fundator Oddziału wskazuje Prezesa Zarządu Oddziału.
4.3.3. Członkiem Zarządu Oddziału, w tym Prezesem Oddziału, może być każdy z członków zarządu jednostki macierzystej, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
4.4. Członkostwo w Zarządzie Oddziału ustaje na skutek:
a)                  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora Oddziału,
b)                 utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)                  śmierci członka Zarządu Oddziału.
4.5. Członkiem Zarządu Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.6. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4.7. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4.8. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału, informując o nim wszystkich członków Zarządu Oddziału.
4.9. Zarząd Oddziału podejmuje decyzje zwykłą większością osób, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
4.10. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału Fundacji, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych, obejmujących jedynie zaciąganie kredytów i pożyczek, otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym wykonywania przelewów i przekazywania darowizn, składać może każdy z Członków Zarządu Oddziału samodzielnie.
4.11. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, obejmujących jedynie zaciąganie kredytów i pożyczek, otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w tym wykonywania przelewów i przekazywania darowizn oświadczenia woli w imieniu Oddziału Fundacji składać może jedynie Prezes Zarządu Oddziału.
4.12. Członkowie Zarządu Oddziału mogą być zatrudniani w Oddziale Fundacji na podstawie umowy o pracę.
4.13. Wszelkie umowy z członkami Zarządu Oddziału zawiera Fundator Oddziału.

§ 23
1.  Dochody Oddziału Fundacji mogą pochodzić z:
a)        darowizn, spadków, zapisów,
b)        dotacji i subwencji osób prawnych,
c)         dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
d)        dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e)        dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji,
f)         odsetek bankowych.
1.1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Oddział Fundacji jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
2. Oddział Fundacji odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3.         Dokumenty organizacyjne
a)        Nadrzędnym dokumentem funkcjonowania Oddziału Fundacji jest Uchwała Fundatora Oddziału.
b)        W zakresie nieuregulowanym Uchwałą Fundatora Oddziału, Oddział Fundacji działa w oparciu o Statut Fundacji, będącej jednostką macierzystą.
c)         Dodatkowym dokumentem określającym zasady pracy Oddziału Fundacji jest Regulamin Oddziału Fundacji, który tworzy Zarząd Oddziału i akceptuje Fundator Oddziału. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie pisemnej w postaci pisemnego oświadczenia woli Fundatora Oddziału.
4. Nadzór nad Oddziałami Fundacji sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.
5. Czas trwania Oddziałów Fundacji jest nieoznaczony, o ile Fundator Oddziału w uchwale nie postanowi inaczej.
6. Oddział Fundacji używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Oddziału Fundacji.
7.         Fundacja będąca jednostką macierzystą wraz z Oddziałami Fundacji tworzy Grupę Federacyjną.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe
§ 24
Statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25
Statut Fundacji może zostać zmieniony na podstawie pisemnego oświadczenia woli Fundatora.

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora.
3. W przypadku śmierci Fundatora Fundacją kieruje Prezes Zarządu.
4.. W przypadku śmierci Fundatora, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Fundacją kieruje Wiceprezes Zarządu.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po rozwiązaniu Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§ 27
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd.
2. Naniesione zmiany przez Fundatora obowiązują od dnia 22 października 2018 r.